dovidnyk.in.ua

ТНВЭД | УКТЗЕД 2011 | Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 2011| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности


Група 27
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки;
бітумінозні речовини; воски мінеральні

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

(b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

2. У товарній позиції 2710 термін “нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)” означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять, головним чином, змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300 °С, після приведення температури до тиску 1 013 мбар (група 39).

3. У товарній позиції 2710 термін “відпрацьовані нафтопродукти” означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. Сюди включаються:

(а) нафтопродукти, не придатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

(b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків — сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

(c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака — сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2701 11 термін “антрацит” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 %.

2. У товарній підпозиції 2701 12 термін “вугілля бітумінозне” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14 % і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5 833 ккал/кг.

3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30 і 2707 40 терміни “бензол”, “толуол”, “кси­лол" і “нафталін” означають продукти, що містять більш як 50 мас.% відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну.

4. У товарній підпозиції 2710 11 термін “легкі дистиляти та продукти” означає нафтопродукти, 90 об.% або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86).

Додаткові примітки:

1. У товарній категорії 2707 99 80 термін “феноли” застосовується до продуктів, що містять більш як 50 мас.% фенолів.

2. У товарній позиції 2710:

(а) термін “бензини спеціальні” (товарні категорії 2710 11 21 і 2710 11 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об.% і 90 об.% (включаючи втрати), не перевищує 60 °С;

(b) термін “уайт-спірит” (товарна категорія 2710 11 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (а), з температурою спалаху більш як 21 °С, визначеною за методом Абеля-Пенські;

(c) термін “середні дистиляти” (товарні категорії 2710 19 11 —2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С і 65 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(d) термін “важкі дистиляти” (товарні категорії 2710 19 31 —2710 19 99) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250 °С не може бути визначений за цим методом;

(e) термін “газойлі” (товарні категорії 2710 19 31 — 2710 19 49) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об.% яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(f) термін “паливо рідке” (товарні категорії 2710 19 51 — 2710 19 69) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в’язкість В:

- не більше ніж зазначено в рядку I наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1 % (згідно з ASTM D 874) та індекс омилення — менш як 4 (згідно з ASTM D 939–54);

- більше ніж зазначено у рядку II, при температурі плинності не менш як 10 °С (згідно з ГОСТ 20287-91 чи ASTM D 97);

- більше ніж зазначено в рядку I, але не більше ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об.% або більше переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) або якщо менш як 25 об.% переганяється при температурі 300 °С і температура плинності перевищує 10 °С (згідно з ГОСТ 20287-91 чи ASTM D 97). Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.

Таблиця відповідності числових значень
колориметричної характеристики К значенням в’язкості В

Колориметрична характеристика К

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 і більше

В’язкість В

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

Термін “в’язкість В” означає кінематичну в’язкість при температурі
50 °С, що виражається в 10-6 м2 c-1 (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

Термін “колориметрична характеристика К” означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об’ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об’ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

Товарні категорії 2710 19 51 — 2710 19 69 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

- відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);

- кінематичну в’язкість при температурі 50 °С (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445);

- або колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99.

3. У товарній позиції 2712 термін “сирий нафтовий вазелін” (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з ASTM D 1500).

4. У товарних категоріях 2712 90 31 — 2712 90 39 термін “сирий” означає продукти:

(a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 (згідно з ASTM D 721), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить менш як 9 х 10-6 м2 с-1 (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445); або

(b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить 9 х 10-6 м2 с–1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

5. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін “специфічний процес” означає такі процеси:

(a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

(b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

(c) крекінгу;

(d) риформінгу;

(e) екстракції селективними розчинниками;

(f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризації;

(h) алкілування;

(ij) ізомеризації;

(k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (згідно з ASTM D 1266-59Т) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 — 2710 19 99);

(l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

(m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і температурі більш як 250 °С з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 — 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад, гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

(n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об.% цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51 — 2710 19 69). Якщо 30 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), то продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 11 11 — 2710 11 90 або 2710 19 11 — 2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 61 — 2710 19 69;

(o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99);

(p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31).


Додаткові примітки України:

1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59) за дослідним методом згідно з ГОСТ 8226-82 чи ASTM D 2699.

2. У цій групі терміни “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 — 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. У товарній позиції 2710 термін “біоетанол” означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.  • Документи
  • Партнери
  • Тут може бути ваш банер :). Пишіть на support@dovidnyk.in.ua
  • Нові оголошення
  • Нові компанії